کاربرد

4

آزمایشگاهی صنعتی

2

صنعتی پزشکی

3

صنعت داروسازی

1

محیط زیست صنعتی